Oznaczanie węzła wartownika w raku piersi u mężczyzny – opis przypadku

Gryglewski G.*, Barchnicka A., Kopacz A.
*Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Streszczenie

Rak piersi (RP) u mężczyzn jest nowotworem rzadkim i stanowi mniej niż 1% wszystkich chorych na raka piersi. Rokowanie w przypadku RP u mężczyzn jest mniej korzystne, a przebieg choroby bardziej agresywny niż u kobiet. Obecnie radykalne postępowanie chirurgiczne stanowi zasadniczą składową prowadzonej terapii i polega na amputacji piersi sposobem Pateya. Oznaczenie i biopsja węzła wartowniczego jest metodą pozwalającą na uniknięcie wykonywania limfadenektomii we wczesnych przypadkach raka piersi i związanych z nią powikłań. Przedstawiony przypadek jest pierwszym opisem zastosowania metody wykrywania węzła wartownika w tej jednostce chorobowej u mężczyzn. Autorzy doniesienia są zdania, iż stosowanie skojarzonej metody oznaczania węzła wartownika w omawianym nowotworze powinno być wykonywane w doświadczonych, centralnych ośrodkach. Uzyskane doświadczenia mogą przyczynić się do określenia tej obiecującej metody we wczesnym raku piersi u mężczyzn.

Słowa kluczowe: rak piersi, węzeł wartownik.

Wstęp

Rak piersi (RP) u mężczyzn jest nowotworem rzadkim i stanowi mniej niż 1% wszystkich chorych na raka piersi (1).

W roku 2000 w Polsce stwierdzono występowanie 132 nowych przypadków RP u mężczyzn. Nowotwór ten był 43-cią w kolejności przyczyną rejestrowanych nowych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn. Szczyt zachorowalności mieści się miedzy 60, a 64 r.ż. W 2000 roku zanotowano także występowanie 37 zgonów z powodu RP u mężczyzn, co stanowiło 56-tą przyczynę umieralności wśród nowotworów złośliwych ogółem w tej grupie (2).

Przyczyny powstawania raka piersi u mężczyzn nie są dostatecznie poznane. Uważa się, że zasadniczą rolę odgrywać może utrata równowagi estrogenowo-testosteronowej (3). Wśród czynników ryzyka wymienia się zespół Klinefeltera, przebyty uraz lub niezstąpienie jąder, stosowaną terapię estrogenową w raku stercza (4). Wykazano związek obecności mutacji genu BRCA2 z występowaniem RP (5).

Leczenie raka piersi u mężczyzn opiera się na doświadczeniach w leczeniu tego typu nowotworu u kobiet (6). Radykalne postępowanie chirurgiczne stanowi zasadniczą składową prowadzonej terapii i polega na amputacji gruczołu piersiowego wraz z zawartością tłuszczowo-węzłową dołu pachowego po stronie guza (7). Zabiegi takie wiążą się z możliwością wystąpienia powikłań ograniczających jakość życia chorego.

Oznaczenie i biopsja węzła wartowniczego jest metodą pozwalającą na uniknięcie wykonywania limfadenektomii we wczesnych przypadkach raka piersi i związanych z nią powikłań. Opisana po raz pierwszy przez Mortona w 1992 roku zakłada, że węzeł wartowniczy jest pierwszym węzłem na drodze spływu chłonki z miejsca, w którym znajduje się guz . Brak stwierdzenia obecności komórek nowotworowych w tym węźle może oznaczać, że inne regionalne węzły chłonne są również wolne od przerzutów nowotworowych. Określona wysoka specyficzność metody pozwala na zaniechanie wykonania limfadenektomii pachowej w takim przypadku (8). Podkreślić należy jednak, iż nie jest to postępowanie standardowe w przypadku raka piersi u mężczyzn. Niniejsza praca przedstawia przypadek chorego z rakiem gruczołu piersiowego, u którego w procesie identyfikacji przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych pachy zastosowano oznaczenie węzła wartownika. Jest to prawdopodobnie pierwszy opis metody w tej jednostce chorobowej u mężczyzn w Polsce.

Opis przypadku

Pacjent, mężczyzna lat 53 został przyjęty do Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku 20.01.2003 roku, z rozpoznaniem raka piersi prawej, celem leczenia operacyjnego.

Guz wykryty został przez samego chorego w lipcu 2002 roku. W grudniu 2002 roku zmianę wycięto w warunkach ambulatoryjnych, celem oceny histopatologicznej. W badaniu mikroskopowym preparatu stwierdzono obecność raka wewnątrzprzewodowego piersi z mikroogniskami naciekania. Stopień zróżnicowania histologicznego oceniono jako G2. Reakcje immunohistochemiczne na obecność receptora estrogenowego dały wynik silnie dodatni (100% komórek), w przypadku receptora progesteronowego – 60% komórek oraz ujemny w przypadku receptora HER-2.

W badaniu klinicznym stwierdzono bliznę po wykonanym wycięciu zmiany. Węzły chłonne pachowe były klinicznie niebadalne. Wywiad rodzinny negatywny.

Zakwalifikowano i wykonano radykalną amputację piersi prawej wraz z układem chłonnym pachy (zmodyfikowana amputacja sposobem Patey’a). Podczas zabiegu znaleziono i usunięto węzeł wartowniczy w okolicy pachy prawej, stosując metodę opisaną poniżej.

W badaniu mikroskopowym preparatu operacyjnego nie stwierdzono obecności ognisk raka. Łącznie usunięto 12 pachowych węzłów chłonnych. Wszystkie węzły chłonne były wolne od przerzutów nowotworowych (w tym węzeł wartowniczy). W badaniu histopatologicznym wykorzystano metodę mikroskopowego badania mrożonych skrawków tkanek, barwionych za pomocą zastosowania hematoksyliny i eozyny oraz badania immunofluorescencyjnego na obecność cytokeratyny.

Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Pacjent został wypisany do domu w 3 dobie po zabiegu operacyjnym.

Metoda

W celu oznaczenia węzła wartownika zastosowano metodę skojarzoną, izotopowo-barwnikową. Jako nośnika dla znacznika izotopowego, radioaktywnego technetu Tc99m, użyto koloidowego roztworu chlorku cynawego, o wielkości cząsteczek 400-3000 nm. Znacznik izotopowy (radiokoloid) podawano śródskórnie w ilości 1,0 cm3, na brzegu otoczki brodawki sutkowej, w miejscu przecięcia z linią łączącą brodawkę i rzut guza na pokrywającą go skórę. Limfoscyntygrafię przedoperacyjną wykonano po 30 minutach i 3 godzinach od podania znacznika, wyznaczając rzut gromadzącego radiokoloid węzła chłonnego na skórę.

Jako znacznika barwnikowego użyto 2,5% roztworu barwnika anilinowego (Patentblue-V). Podano go na 15 minut przed planowanym zabiegiem operacyjnym śródskórnie. Wybór miejsca podania jak w metodzie izotopowej (Fot.1). Objętość znacznika wynosiła 1,0 cm3. Nie wykonywano masażu tkanek.

Śródoperacyjnie do oceny izotopowej węzła wartownika użyto ręcznego detektora promieniowania gamma (NeoProbe, Autosuture, USA). W trakcie zabiegu operacyjnego wyszukano zabarwione na kolor niebieski naczynie chłonne biegnące do węzła chłonnego (Fot.2). Węzeł ten oceniano następnie pod względem aktywności izotopowej.

Oznaczanie węzła wartownika - miejsce podania znacznika izotopowego
Fotorgafia 1. Miejsce podania znacznika izotopowego oraz barwnikowego.

Oznaczanie węzła wartownika - uwidocznienie wybarwionej drogi chłonnej oraz węzła wartownika
Fotografia 2. Uwidocznienie wybarwionej drogi chłonnej oraz węzła wartownika.

Dyskusja

Rak piersi u mężczyzn występuje rzadko. Stanowi 0,2% notowanych w Polsce zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn oraz jest odpowiedzialny za ok. 0,1% wszystkich zgonów z powodu nowotworów złośliwych w naszym kraju (2).

Klinicznie objawia się najczęściej w postaci niebolesnego guza o średnicy 3,0-3,5 cm w obrębie centralnej części sutka (4). Haagensen podaje, iż w chwili wykrycia średni wymiar zmiany w przypadku RP u mężczyzn jest mniejszy niż u kobiet (8). W raku piersi u kobiet częściej rozpoznaje się guzy o niższym stopniu zróżnicowania histologicznego. Liczba dodatnich receptorów estrogenowych i progesteronowych stwierdzanych w RP jest wyższa u mężczyzn i zawiera się w przedziale 65-85% (4).

Rokowanie w przypadku RP u mężczyzn jest mniej korzystne, a przebieg choroby bardziej agresywy. Spowodowane jest to większą liczbą zaawansowanych klinicznie przypadków w grupie mężczyzn. III stopień zaawansowania klinicznego stwierdza się u 22% mężczyzn z RP wobec 6% u kobiet. Częstsze jest również występowanie przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych (9). Za przyczynę uważa się różnice w budowie anatomicznej piersi kobiecej i męskiej. Ravandi i wsp. wskazują na znaczenie u mężczyzn splotów chłonnych podotoczkowych drenujących chłonkę bezpośrednio do dołu pachowego (4). Także drogi chłonne śródskórne częściej ulegają zajęciu w przypadku RP u mężczyzn. W tej grupie chorych stwierdza się również występowanie nacieku na naczynia chłonne i krwionośne w większym odsetku przypadków niż u kobiet (10).

Podstawowym sposobem leczenia pozostaje radykalna amputacja piersi wraz z elektywną limfadenektomią pachową (7). Zabieg ten związany jest jednak z występowaniem poważnych powikłań, które wpływają niekorzystnie na jakość życia chorych. Należą do nich: obrzęk limfatyczny kończyny, zwiększone ryzyko infekcji rany czy wystąpienia torbieli chłonnej.

Metodą pozwalającą uniknąć wykonywania limfadenektomii w przypadku stwierdzenia cechy cN0 jest oznaczanie i pobieranie węzła wartownika. Cechuje się ona zarówno wysoką specyficznością jak i czułością. Jastrzębski i wsp. wykazali, iż stosowanie metody łączonej izotopowo-barwnikowej pozwala na uzyskanie 97% skuteczności w odnajdywaniu węzła wartownika, przy niskim odsetku wyników fałszywie ujemnych (11). Uważana jest ona obecnie za metodę skuteczną w określaniu zaawansowania klinicznego nowotworu w zakresie oceny zajęcia lokoregionalnych węzłów chłonnych (12).

W przedstawianym przypadku u chorego z rakiem piersi wykonano radykalną amputację piersi wraz z limfadenektomią pachową. Jednoczasowo wykonano biopsję węzła wartownika. W badaniu histopatologicznym nie stwierdzono przerzutów tak w węźle wartowniczym jak i pozostałych 11 usuniętych węzłach pachowych.

Uzyskany wynik potwierdza wysoką skuteczność biopsji węzła wartownika także w przypadku RP u mężczyzny. Metoda ta nie jest jednak uważana za procedurę standardową przy rozpoznaniu raka sutka u mężczyzn. Brak randomizowanych, obejmujących liczne grupy chorych badań klinicznych uniemożliwia pełną ocenę metody w określaniu zaawansowania nowotworu piersi u mężczyzn (13). Autorzy doniesienia są zdania, iż stosowanie skojarzonej metody oznaczania węzła wartownika w omawianym nowotworze jest uzasadnione w ośrodkach dysponujących odpowiednim doświadczeniem i zapleczem badawczym. Uzyskiwane wyniki powinny przyczynić się do określenia wartości tej obiecującej metody również w rzadko występującym RP u mężczyzn.

Piśmiennictwo

 1. Piekarski J, Jeziorski A, Berner J. Rak piersi u mężczyzn. Onkol. Pol. 2001;1:19-23;
 2. Didkowska J, Wojciechowska U, Tarnowski W, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2000 roku. Cancer in Poland 2000. Krajowy Rejestr Nowotworów. Centrum Onkologii, Warszawa 2003;44:84;
 3. Sasco A, Lowenfels A, Pasker-De Jonc P. Epidemiology of male breast cancer. A meta-analysis of published case-control studies and discussion of selected etiologic factors. Int. J. Cancer 1993;53:538-549;
 4. Ravandi-Kashani F, Hayes T. Male breast cancer: a review of the literature. Eur. J. Cancer 1998;34:1341-1347;
 5. Thorlacius S, Tryggvadottir L, Olafsdottir G. Linkage to BRCA2 region in hereditary male breast cancer. Lancet 1995;346:544-545;
 6. Mędraś M, Szczęsny M. Rak sutka u mężczyzn. Pol. Merk. Lek. 2003;XV:6-91;
 7. Hernig J, Jackisch Ch, Rody A, Koch O, Bechter D, Schneider H. Clinical management of breast cancer in males: a report of four cases. Eur. J. Obst. Gyn. Rep. Biol.2002;102:67-73;
 8. Haagensen C. Carcinoma of the male breast. Diseases of the breast. 3rd Edition. Philadelphia, W.B.Saunders, 1986:976-990;
 9. Crichlow R, Galt S. Male breast cancer. Surg. Clin. North. Am. 1990;70:1165-1177;
 10. Cunha F, Andre S, Soares J. Morphology of male breast carcinoma in the evaluation of prognosis. Path. Res. Pract. 1990;186:745-750;
 11. Jastrzębski T, Kopacz A, Świerblewski M, Lass P, Karmoliński A. Wpływ doświadczenia chirurga na potwierdzenie identyfikacji węzła wartownika we wczesnym raku piersi. Ann. Acad. Med. Gedan. 2003;33:79-88;
 12. Uren R, Thompson J, Howman-Giles R. Sentinel lymph node biopsy in patients with melanoma and breast cancer. Int. Med. J. 2001;31:547-553;
 13. Kococik Z, Kococik M. Rak piersi u mężczyzn-aktualne poglądy. PPCh 2001;73:545-550;