Nowotwory zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych przebiegające bez żółtaczki mechanicznej: Opis przypadków

Wierzbicki R.1, Mielko J.1, Kurylcio A.1, Łopuszyńska M.2, Polkowski W.1
1 Klinika Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
2 Pracownia Histopatologiczna Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
Adres do korespondencji: Wierzbicki Ryszard, e-mail: skalpel@wp.pl
Klinika Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej im. Prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
ul. Staszica 11 20-081 Lublin
tel. 81 53 44 313 fax 81 53 22 395

Streszczenie

Głównym i najczęstszym objawem nowotworów zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych jest żółtaczka mechaniczna. Celem pracy było przedstawienie rzadkich przypadków tych nowotworów przebiegających bez objawów żółtaczki mechanicznej, w których podjęto skuteczne leczenie operacyjne:

1. Kobieta lat 65, u której stwierdzono guz umiejscowiony w części proksymalnej dróg żółciowych; leczona operacyjnie. Rozpoznanie histopatologiczne: adenocarcinoma tubulare et papillare ducti choledochi G2.

2. Mężczyzna lat 40, u którego stwierdzono zwężenie dalszej części przewodu żółciowego wspólnego; leczony operacyjnie jako zmiana nowotworowa. Rozpoznanie histopatologiczne: adenoma tubulovillosum partis dystalis ducti choledochi.

Obydwoje chorzy pozostają pod obserwacją, odpowiednio 15 i 10 miesięcy bez objawów choroby.

Słowa kluczowe: rak dróg żółciowych, leczenie chirurgiczne, żółtaczka mechaniczna

Wstęp

Rak dróg żółciowych (RDŻ; cholangiocarcinoma), rozwija się:
1. Proksymalnie – w obrębie dróg wewnątrzwątrobowych, przewodu wątrobowego wspólnego i żółciowego wspólnego do górnego poziomu głowy trzustki, lub
2. Dystalnie – gdy dotyczy wewnątrztrzustkowego odcinka przewodu żółciowego wspólnego.

W części proksymalnej najczęściej stwierdza się guzy wnęki wątroby, tzw. „guz Klatskina” [1].

Ze względu na lokalizację w stosunku do połączenia obu przewodów wątrobowych RDŻ zostały podzielone na cztery typy wg Bismutha i Corlette: [1,2]

Etiologia RDŻ nie jest w pełni znana. Występuje on najczęściej po 60 roku życia. Zaobserwowano częstsze występowanie RDŻ u chorych z wrodzonymi anomaliami dróg żółciowych, takich jak torbiele, zespół Caroli’ego, pierwotnym stwardniejącym zapaleniem dróg żółciowych [3].

Dominującym objawem RDŻ jest żółtaczka, która spowodowana jest przez zwężenie lub zatkanie dróg żółciowych. Najczęściej przebiega powoli i bezbólowo. Późne objawy występują jako: osłabienie, spadek masy ciała, bóle pod prawym łukiem żebrowym, dreszcze, gorączka.

Badaniem przedmiotowym stwierdza się zazwyczaj powiększona wątrobę, niekiedy obserwuje się objaw Courvoisiera. Wyniki badań analitycznych są charakterystyczne dla żółtaczki mechanicznej [3].

Do badań diagnostycznych należą m. in. USG i TK. Spiralna tomografia komputerowa jamy brzusznej jest pomocna w ustaleniu resekcyjności guza, jego wielkości, określenia jego lokalizacji w stosunku do układu żyły wrotnej oraz w wykryciu ewentualnych przerzutów.

Badania, które mogą ustalić rozpoznanie to: MRCP (cholangiografia metodą rezonansu jądrowego) i ECPW ( endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna ), umożliwiająca uzyskanie materiału do badania cytologicznego [4,5].

W ocenie stopnia zaawansowania wykorzystywane są klasyfikacje według TNM lub TNM/AJCC [1,6,7]. Klasyfikacją powszechnie przyjętą jest podział wg AJCC (obejmuje ona wszystkie raki gruczołowe przewodów żółciowych zewnątrzwątrobowych z wyjątkiem raków brodawki Vatera i wewnątrztrzustkowego odcinka przewodu żółciowego wspólnego).


Tab. 1 Klasyfikacja TNM
Cecha T
Tisguz in situ
T1guz ograniczony do ściany przewodów żółciowych
T2guz naciekający tkanki okołoprzewodowe
T3guz naciekający naczynia lub sąsiadujące narządy
T4guz naciekający połączenia drugorzędowych dróg żółciowych lub dający przerzuty do narządów jamy brzusznej


Tab. 2 Klasyfikacja TNM (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe)
Cecha T
Txnie można ocenić obecności guza
T0nie stwierdza się obecności guza
Tisrak przediwazyjny (carcinoma in situ)
T1guz zajmuje warstwę podnabłonkową lub włóknistą
T1aguz ograniczony do warstwy podnabłonkowej
T1bguz nacieka warstwę włóknisto-mięśniową
T2guz wychodzi poza warstwę włókisto-mięśniową
T3guz nacieka przyległe narządy (wątrobę, żołądek, dwunastnicę, pęcherzyk żółciowy, jelito grube, trzustkę)
Cecha N
Nxnie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych
N0nie stwierdza się obecności przerzutów do węzłów chłonnych
N1przerzuty nowotworowe w węzłach okolicy przewodu żółciowego
N2przerzuty w węzłach chłonnych okolicy głowy trzustki, okołodwunastniczych, wzdłuż żyły wrotnej, tylnych okołotrzustkowo- dwunastniczych, trzewnych lub krezkowych górnych ( uwaga: wiarygodna ocena histopatologiczna wymaga oceny przynajmniej 3 regionalnych węzłów chłonnych)
Cecha M
Mxodległe przerzuty nie do oceny
M0przerzuty odlegle nieobecne
M1przerzuty odległe obecne

W oparciu o określenie cech T, N i M dokonywana jest ocena stopnia zaawansowania według klasyfikacji TNM:


Tab. 3 Stopnie zaawansowania według klasyfikacji TNM
StopieńTNM
IT1N0M0
IIT2N0M0
IIIT1N1M0
IIIT2N1M0
IIIT1N2M0
IIIT2N2M0
IVAT3N każdeM0
IVBT każdeN każdeM1


Tab. 4 Klasyfikacja stopnia zaawansowania TNM/AJCC (Pozawątrobowe guzy dróg żółciowych – klasyfikacja uwzględniajaca lokalizację w 1/3 dalszej dróg żółciowych)
Cecha T
Txguz nie do oceny
T0brak guza pierwotnego
Tisrak przediwazyjny (carcinoma in situ)
T1guz nie przechodzi poza ścianę dróg żółciowych
T2guz przechodzi poza ołąde dróg żółciowych
T3guz nacieka wątrobę, pęcherzyk żółciowy, trzustkę i/lub jedną z gałęzi żyły wrotnej (prawa lub lewą) lub gałęzi tętnicy wątrobowej (prawą lub lewą)
T4guz nacieka jakąkolwiek z ołądekących struktur: żyłę wrotną lub jej obie gałęzie, tętnicę wątrobową wspólną lub inne struktury jak okrężnicę, żołądek, dwunastnicę lub powłoki ciała
Cecha N
Nxwęzły nie do oceny
N0nieobecne przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych
N1obecne przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych
Cecha M
Mxodległe przerzuty nie do oceny
M0przerzuty odlegle nieobecne
M1przerzuty odległe obecne


Tab. 4 Ocena stopnia zaawansowania według klasyfikacji TNM/AJCC
StopieńTNM
0TisN0M0
IAT1N0M0
IBT2N0M0
IIAT3N0M0
IIBT1N1M0
IIBT2N1M0
IIBT3N1M0
IIIT4N każdeM0
IVT każdeN każdeM1

Celem leczenia powinno być radykalne wycięcie guza z odtworzeniem drenażu żółci do przewodu pokarmowego. Jest to możliwe tylko u 10 – 15% chorych. Śmiertelność towarzysząca radykalnym zabiegom operacyjnym jest wysoka (około 10%), a częstość powikłań sięga 30%.

Rokowanie jest złe, mediana przeżycia wynosi 7 miesięcy po zabiegach paliatywnych, 12 – 24 miesiące po operacjach radykalnych. Przeżycia 5-letnie po resekcji RDŻ w odcinku proksymalnym wahają się od 9 do 18%, a w odcinku dystalnym od 20 do 30% [8,9,10].

Opis przypadków

Celem niniejszej pracy jest prezentacja dwóch przypadków nowotworów dróg żółciowych przebiegających bez objawów żółtaczki mechanicznej.

Przypadek 1.
Kobieta lat 65, u której stwierdzono w badaniach USG i TK jamy brzusznej (Ryc. 1, 2) guz umiejscowiony w części proksymalnej dróg żółciowych; typ I wg klasyfikacji Bismutha. Wśród objawów chorobowych nie stwierdzono żółtaczki mechanicznej.

wynik badania obrazowego wynik badania obrazowego
Ryc. 1, 2

Leczenie operacyjne: wykonano wycięcie pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego wspólnego i wątrobowego wspólnego z guzem oraz regionalną limfadenektomię. Drenaż żółci do przewodu pokarmowego odtworzono poprzez zespolenia rozwidlenia przewodu wątrobowego z wydzieloną pętlą jelita czczego sposobem Roux-en-Y (Ryc. 3,4,5,6).

leczenie operacyjne nowotworu dróg żółciowych
leczenie operacyjne nowotworu dróg żółciowych leczenie operacyjne nowotworu dróg żółciowych
leczenie operacyjne nowotworu dróg żółciowych
Ryc. 3, 4, 5, 6

Wynik rozpoznania histopatologicznego: Adenocarcinoma tubulare et papillare ducti choledochi, st. złośliwości G2. Marginesy resekcji wolne od utkania raka. Węzły chłonne zmienione odczynowo – II stopień zaawansowania wg klasyfikacji TNM lub IB wg klasyfikacji TNM/AJCC.

Przebieg pooperacyjny niepowikłany. Pacjentka wypisana do domu w stanie ogólnym dobrym w 7 dobie pooperacyjnej. Chora pozostaje w obserwacji ambulatoryjnej 15 miesięcy bez objawów choroby.

Przypadek 2.
Mężczyzna, lat 40, u którego stwierdzono zwężenie części dystalnej przewodu żółciowego wspólnego, ok. 2 cm od brodawki Vatera, na podstawie badania MRCP (Ryc. 7,8,9,10), podejrzewając jego nowotworowy charakter. Głównym objawem była przemijająca hiperbilirubinemia, która nie manifestowała się klinicznie jawną żółtaczką mechaniczną. Poziom bilirubiny w surowicy krwi, w okresie poprzedzającym leczenie, nigdy nie przekroczył 3 mg%. Chory skarżył się na stany podgorączkowe, pocenie się, dreszcze, złe samopoczucie i osłabienie.

wynik badania MRCP wynik badania MRCP
wynik badania MRCP wynik badania MRCP
Ryc. 7, 8, 9, 10

Leczenie operacyjne: wykonano cholecystektomię, pankreatoduodenektomię sposobem Traverso-Longmire’a (z zaoszczędzeniem odźwiernika, Ryc. 11,12) oraz standardową limfadenektomię.

leczenie operacyjne stan przed pankreatoduodenektomią
Ryc. 11 Stan przed pankreatoduodenektomią: na drenach gumowych wyizolowane kolejno - przewód żółciowy wspólny, żołądek i trzustka

leczenie operacyjne stan po pankreatoduodenektomii
Ryc. 12 Stan po pankreatoduodenectomii: kleszczykami naczyniowymi zamknięty kikut przewodu wątrobowego wspólnego, kikut trzustki tuż nad żyłą wrotną oraz kikut dwunastnicy z zachowanym odźwiernikiem (zamknięty klemą).

Rozpoznanie histopatologiczne: Adenoma tubulovillosum partis dystalis ducti choledochi. Węzły chłonne zmienione odczynowo. Przebieg pooperacyjny niepowikłany. Pacjent wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym, w 10 dobie pooperacyjnej. Chorys pozostaje w obserwacji ambulatoryjnej 10 miesięcy bez objawów choroby.

Wnioski

Wczesne rozpoznanie RDŻ, z użyciem wysokospecjalistcznych badań obrazowych, w okresie, kiedy nie wystąpiły jeszcze typowe objawy RDŻ w postaci żółtaczki mechanicznej, a jedynie objawy niecharakterystyczne, pozwalają na radykalną resekcję zmiany i zwiększają szansę na długie przeżycie chorych.

Piśmiennictwo

  1. Bismuth H, Castiaing D. Hepatobiliary malignancy. London: Edward Arnold, 1994;
  2. De Groen PC, Gores GJ, LaRusso NF, et al. Biliary tract cancers. N Engl J Med 1999;341:1368-79;
  3. Ogura Y, Takahosi K, Tabata M, et al. Clinicopathological study on carcinoma the extrahepatic bile-duct with special focus on cancer invasion on the surgical margins. Worl J Surg 1994;18:778-84;
  4. Soto J.A. i wsp.s: magnetic resonanse cholengiography comparison with endoscopic retrograde cholenagiopancreatography. Gastroenterology 1996, 110:589-597;s;
  5. Yet TS, JanYY, Tseng JH i wsp.. Malignant perihilar biliary obstruction: magnetic resonance cholangiopancreatographic findings. Am J Gastroenterol 2000;95:432-40;
  6. Zieniewicz K, Krawczyk M.: Współczesne leczenie raków wnęki watroby. Pol. Przegl. Chir. 1998, 70, 331-340;
  7. Sobin LH, Wittekind C. TNM classification of malignent tumours: International Union Against Cancer, 5Th end. New York, NY: Wiley, 1997;
  8. Nimura Y, Kamiya J, Nagino M i wsp.. Aggressive surgical treatment of hilar cholangiocarcinoma J Hepatobiliary Pancreat Surg 1998;5:52-61;
  9. Madariaga JR, Iwatsuki S, Todo S i wsp.. Liver resection for hilar and peripheral cholangiocarcinoma: a study of 62 cases. Ann surg 1998;227:70-79;
  10. Hochwald SN, Burke EC, Jarnaging WR i wsp.. Association of properative biliary stenting with increased postoperative infectious complications in proximal cholangiocarcinoma. Arch Surg 1999;134:261-266;